طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کارآفرینی - معرفی مرکز
تاريخچه:
دوران معاصر را عصر تلاش هاي دانش بنيان مي نامند، پيدايش واژگاني هم چون اقتصاد دانش بنيان، توليد و تجارت دانش بنيان نيز از جمله واژه هاي نوپديدي است كه بيانگر حاكميت دانش بر تمامي عرصه ها و صحنه هاي حيات جوامع و سازمان ها است. اينك نبرد به وادي انديشه ها كشيده شده است، آموزش و يادگيري و كاربست آن در ميدان عمل اساسي ترين مهارت سازمان ها و ملت ها براي پيشرفت همه جانبه است. در اين دوران گذار و گذر، پارك هاي علم و فناوري از تبيين و ترويج و توسعه مفاهيم و سازه هايي هم چون مراكز رشد، كارآفريني و تجاري سازي نقشي بي بديل و بي چون و چرا در خودكفايي و توسعه پايدار دارند و به مثابه پلي ميان حوزه هاي دانشي و صنعتي، شكوفايي و تعالي را به همت خود ساخته اند و مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 34 تهران به عنوان نماد آموزش عالي با بهره گيري از انديشه هاي فردانگر و آينده انديش در پي آن است كه از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و مشاوره هاي تخصصي، دانش و تجارب استادان و انديشه ورزان برجسته را در مسيرتعالي ورشد صنعت و فناوري قرار دهد.
اهداف و ماموریت ها
مطالعات انجام شده نشان می دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوری و اقتصاد مبتنی بر آن، نقش بسیار موثری در توسعه کارآفرینی، توسعه ملی، رشد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. لیکن عدم آشنایی موسسات نوپا و یا واحدهای سنتی با شرایط کاری کنونی،بازار مصرف، هزینه های بالای راه اندازی و عدم آشنایی با مدیریت اثرگذاری مدیریت تحول، سبب ناپایداری و ریسک بالای آنها در سالهای ابتدایی تاسیس و یا توسعه می گردد. در همین راستا به منظور حمایت از موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی، در اکثر کشورها مراکزی بنام مرکز رشد و یا انکوباتور ایجاد شده است. این مراکز معمولاً در یک پارک فناوری و یا یک دانشگاه ایجاد می شوند تا کارآفرین بتواند با دریافت حمایتهای مرکز، دستاوردهای تحقیقاتی، ایده های نوین و یافته های علمی خود را به کسب و کار تجاری تبدیل نماید.
مركز كارآفريني فرهنگ و هنر واحد 34 تهران با عنوان " مركز كارآفريني " در جهت اجراي آيين نامه كاراد (طرح توسعه ي كارآفريني در دانشگاه هاي كشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عاليِ وقت، به منظور ارتقا و توسعه ي فرهنگ كارآفريني تاسيس گرديد و هدف آن ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبنی بر دانش و فن دارند.
رئوس اهدافی که مرکز کارآفرینی واحد 34 تهران برای دستیابی به آنها برنامه ریزی نموده و تلاش می نماید به شرح زیر است:
•    ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر فن آوری
•    تجاری سازی و ارتقاء فن آوری بومی، تولید و توسعه فن آوری
•    حمایت از کارآفرینان فن آور
•    جذب و حمایت متخصصین و مخترعین
•    جذب سرمایه گذاران
•    همکاری با سازمانهای بزرگ دولتی و خصوصی
•    ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت و توسعه فن آوری
•    همراهی و همراستایی با طرح های ملی و چشم انداز بیست