طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - جناب آقای امین حجت

دانشجوی رشته کارشناسی گرافیک- پوستر و نشانه
کسب رتبه اول در نمایشگاه گروهی آثار گرافیکی حریر هنر