طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم فیروزه گنج خانلو

دانشجوی کارشناسی رشته طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی و خانگی
دانشجوی کارآفرین و فعال در زمینه خوشنویسی- دوخت و بافت لباس