طراحی و توسعه توسط ITCenter7
وام دانشجویی
دانشجویانی که در خواست وام دانشجویی دارند جهت دریافت فرم های وام به واحد کپی مراجعه فرمایند و پس از تکمیل فرم به و مدارک به خانم مولائی تحویل دهند. ضمنا" دانشجویانی که قبلا" وام دانشجویی دریافت کرده اند فرم درخواست را مجددا" پر کرده و جهت دریافت وام مجدد درخواست نمایند در غیر اینصورت وام به آنها تعلق نمیگیرد. یادآور میشود که جهت تحویل فرم و مدارک فقط تا 22/8/90 فرصت میباشد.
امور دانشجویی