طراحی و توسعه توسط ITCenter7
معاونت آموزش

نام : فیروزه سادات
نام خانوادگی : مالکی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل: f.maleki@uast34.ac.ir
سوابق اجرایی
•پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
•(دبیرخانه سازمان مطالعات فرهنگی و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت).
• مسئول هماهنگی پروژه برنامه ملی توسعه گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
•معاون آموزشی مرکزآموزش علمی کاربردی واحد 34 .
•مدیر مرکز آموزش خدمات جهانگردی مداکو (MEDACO) .
•مدیرعامل مجتمع آموزشی مشکوه دانش تحت نظارت آموزش و پرورش.
•عضو هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی و تحقیقات موسسه فرهنگی و هنری مشکوه دانش .
•مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری حکمت صدرا .
•مدیریت در برگزاری سمینارها و نشست های ملی و بین المللی ایرانگردی و جهانگردی.
•دبیر کمیته روابط عمومی مراکز آموزش علمی کاربردی مرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی