امروز مورخ: 1394/11/18
عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  امور فرهنگی (بازنگری شده)  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 55 مورخ 16/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  روابط عمومی (بازنگری شده)  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 55 مورخ 16/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  گرافیک (بازنگری شده )  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 56 مورخ 30/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  مدیریت کسب و کار  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 90 مورخ 15/2/1386
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  تبلیغات و بازاریابی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 111 مورخ 7/2/1387
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  نقاشی ایرانی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 13 مورخ 13/2/1382
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  نرم افزار کامپیوتر (بازنگری شده )  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 56 مورخ 30/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  فناوری اطلاعات وارتباطات  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 34 مورخ 20/4/1383
   

عنوان رشته: کارشناسی پودمانی  -  روابط عمومی (بازنگری شده)  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 55 مورخ 16/7/1384
   

عنوان رشته: کارشناسی پودمانی  -  گرافیک با سه گرایش  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 56 مورخ 30/7/1374
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  کاردانی حرفه ای معماری داخلی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 0 مورخ 1391
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره ملکی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 0 مورخ 1391
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  کاردانی حرفه ای خدمات حقوقی صنوف  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 0 مورخ 1391
   

خدمات فناوری اطلاعات
افراد
پژوهش و فناوری
ارزیابی و انتظارات
بازدید امروز 2,190
بازدید دیروز 5,122
بازدید کل 5,044,345
آدرس اینترنتی شما 54.90.107.30
      جستجو در سایت مرکز 34 آموزش