طراحی و توسعه توسط ITCenter7
گرایش منابع انسانی : توانمندی ها ومهارت های / تخصص های قابل انتظار
1- کنترل رفتارهای کارکنان ، هدایت ورهبری افراد وگروه ها در سازمان
2- تصمیم گیری بهینه در سازمان با استفاده از مدل های مدیریت استراتژیک وارزیابی وسنجش استراتژی به کار گرفته شده
3- شناسایی ، تجزیه وتحلیل کمی وکیفی ، کنترل ، نظارت وبرنامه ریزی مدیریت استراتژیک ، ریسک در کسب وکار
4- تجزیه وتحلیل صنعت ورقبا وتدوین استراتژی های رقابتی درصنایع مختلف
5- ارائه خدمات مشاوره ای ومطالعاتی در زمینه های مزبور به مدیران سازمانهای اقتصادی واجتماعی

شغل قابل احراز :
مدیر اجرائی با گرایش منابع انسانی

ضوابط وشرایط پذیرش ورودی
الف – حداقل مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی / گواهی سلامت ، تجربه کاری ، داشتن حداقل مدرک لیسانس

مزایای دوره :
ارائه مدرک معتبر زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات وقابل ترجمه رسمی برای ارائه به سازمانها ودانشگاههای خارجی