طراحی و توسعه توسط ITCenter7
نام استاد: جناب آقای دکتر احمد اسدی
دروس: بازاریابی خدمات (بنگاه های خدماتی )
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای دکتر علیرضا ال قیس
دروس: مدیریت بازاریابی، بازاریابی استراتژیک
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای محمد پارسا
دروس: زبان تخصصی
توضیحات: ---
نام استاد: دکتر مجتبی مالکی
دروس: تبلیغات وکانال های تبلیغاتی
توضیحات: ---
نام استاد: استاد علیرضا حکمیان
دروس: فنون مذاکره وکارگاه، رفتار مصرف کننده
توضیحات: فارغ التحصیل رشته MBA از دانشگاه UM مالزی مربی مخترعان ایرانی درمسابقات جهانی اختراعات مالزی 2 سال پی درپی
نام استاد: جناب آقای دکتر رحمتی
دروس: تئوریهای مدیریت
توضیحات: ---
نام استاد: سرکار خانم دکتر فائزه سادات مالکی
دروس: استراتژیهای رقابتی
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای دکتر محسنی
دروس: بازاریابی استراتژیک
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای محمد منشی
دروس: بازاریابی خدمات
توضیحات:
نام استاد: جناب آقای دکتر فرزاد فخر ال علی
دروس: مدیریت مالی
توضیحات: فارغ التحصیل از دانشگاه نورت وست امریکا
مدیریت دوره های تخصصی: سرکار خانم مرجان قادریان