طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوي گرامي
مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي و پودمان خود را ذكر نماييد در غير اينصورت ايميل ارسالي قابل بررسي نخواهد بود .  
لطفا بخش مورد نظر را انتخاب کنید:
نامنام خانوادگیسمتآدرس ایمیل
فریس خادمی مدیرگروه معماری داخلیkhademi@uast34.ac.ir
ندارسولی ارسیمدیرگروه گرافیکrasouliarasi@uast34.ac.ir
فریدهسیدسیاهیطراحی و دوخت و تکنولوژی لباسsiahi@uast34.ac.ir
احمدبذرافشان دلیجانی مدیر گروه کسب و کار و حسابداریbazrafshani@uast34.ac.ir
پژمان شكيب مدیر گروه نقاشی ایرانیo_shakib@uast34.ac.ir
لیلازمان وزیریعمومی (کلیه رشته ها)zamanvaziri@uast34.ac.ir