طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوي گرامي
مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي و پودمان خود را ذكر نماييد در غير اينصورت ايميل ارسالي قابل بررسي نخواهد بود .  
لطفا بخش مورد نظر را انتخاب کنید:
نامنام خانوادگیسمتآدرس ایمیل
هدیدفتری بشلیاستادdaftari@uast34.ac.ir
ناهید اغنامیاستادnahid.aghnami@uast34.ac.ir
صفورامرشد شکرچیاستادsafoura.shekarchi@uast34.ac.ir
شیمامهدی زاده نادریاستادmahdizade@uast34.ac.ir
شهریارنجفونداستادnajafvand@uast34.ac.ir
سیماکلانتراستادkalantar@uast34.ac.ir
سیامک ناظمیاستادnazemi@uast34.ac.ir
علی نیکوگفتار لعلیاستادali.nikougoftar@uast34.ac.ir
سمیرافتاحیاناستادfattahian@uast34.ac.ir
بیژنکریم لواستادbizhan.karimlou@uast34.ac.ir
نسترنپاشنکاستادpashank@uast34.ac.ir
مهنازحالهاستادhaleh@uast34.ac.ir
مهسا خداوردیاستادkhodaverdi@uast34.ac.ir
مهری قدیمیاستادghadimi@uast34.ac.ir
مهرداد عمرانیاستادomrani@uast34.ac.ir
محمدفرجام فراستادfarjamfar@uast34.ac.ir
محمدتقدیسی حسین زادهاستادtaghdisi@uast.ac.ir
سمیهبهره داراستادbahredar@uast34.ac.ir
کامرانآقاجانیاستادkamran.aghajani@uast34.ac.ir
مهرانرحمتیاناستادmehran.rahmatian@uast34.ac.ir
مجید باروت كوب زادهاستادbarutkubzadeh@uast34.ac.ir
خشایارصالحیاراستادkhashayar.salehyar@uast34.ac.ir
هیواامیریاستادhiva.amiri@uast34.ac.ir
غلامرضاپرچمی پوراستادgholamreza.parchamipour@uast34.ac.ir
مریمبهزادپوراستادmaryam.behzadpour@uast34.ac.ir
اقدسمحمدحسینی اکبریاستادaghdas.akbari@uast34.ac.ir
حسنباقرزادهاستادhasan.bagherzade@uast34.ac.ir
فریس خادمی مدیرگروه رشته معماریkhademi@uast34.ac.ir
محمد ایمانامینیاستادmohamad.amini@uast34.ac.ir
شیرینافلاطونیاستادshirin.aflatouni@uast34.ac.ir
حبیب الهاسماعیل زادهاستادhabibollah.esmaeilzade@uast34.ac.ir
مرجاناسکندریوناستادmarjan.eskandarioun@uast34.ac.ir
حامدخرسندی نوشهریاستادhamed.khorsandi@uast34.ac.ir
فاطمهمهدی زاده مقدماستادfateme.moghadam@uast34.ac.ir
انسیه ساداتعزیزیاستادensie.azizi@uast34.ac.ir
مریمبرغمدیاستادmaryam.barghamadi@uast34.ac.ir
الهام روحانی نسباستادrohaninasab@uast34.ac.ir
ليلا محمدي بخشاستادmohammadibakhsh@uast34.ac.ir
شهريار آريافراستادariafar@uast34.ac.ir
ابولفضلصمدیاناستادsamadian@uast34.ac.ir
رعنا بقایی یزدیاستادrana.baghaei@uast34.ac.ir
پرستوطهرانچیاناستادtehranchian@uast34.ac.ir
انسیهقضاتاستادghozat@uast34.ac.ir
محسنمومنیاستادmomeni@uast34.ac.ir
الههسادات هاشمیاستادsadathashemi@uast34.ac.ir
معصومه محمدي فيروزاستادmasoume.mohamadi@uast34.ac.ir
افسانهمرادیاستادmoradi.a@uast34.ac.ir
فریس خادمیاستادkhademi@uast34.ac.ir
زهراجعفرقلی زهتاباستادjafargholizehtab@uast34.ac.ir
احمدبذر افشان دلیجانیاستادbazrafshani@uast34.ac.ir
احسانافسریاستادafsari@uast34.ac.ir
سپیدهرحمتاستادs.rahmat@uast34.ac.ir
سهیلاابراهیم پوراستادaghahasani@uast34.ac.ir
امیرنویدیاستادamir.navidi@uast34.ac.ir
فاطمه سادات میر اکبریاستادsadatmirakbari@uast34.ac.ir
مهریارمهدوی نادریاستادmehryar.mahdavi@uast34.ac.ir
کمال الدینهادیاناستادhadian@uast34.ac.ir
علیرضا خسرویاستادkhosravi@uast34.ac.ir
مارال اميركياناستادAmirkian@uast34.ac.ir
فرانک رفیع فراستادrafifar@uast34.ac.ir
امید کبیریاستادkabiri@uast34.ac.ir
ندا رسولي ارسياستادrasouliarasi@uast34.ac.ir
مرضيهقدسي استادghodsi@uast34.ac.ir
مهدي قاسم نيااستادghasemnia@uast34.ac.ir
فرشتهمشفقاستادmoshfegh@uast34.ac.ir
فاطمه دهقانی پوراستادdehghanipour@uast34.ac.ir
علییعقوبی خوانخاجهاستادyaghoubi.a@uast34.ac.ir
علی آزاد دویناستادazaddavin@uast34.ac.ir
سحریوسفی نصر آبادیاستادyousefi.s@uast34.ac.ir
پژمانشکیباستادo_shakib@uast34.ac.ir
مهديخطيبي نژاداستادkhatibi@uast34.ac.ir
محبوبهپور احمدیاستادpourahmadi@uast34.ac.ir
مهيار مهدوي نادرياستادmahdavi@uast34.ac.ir
عیسیکاتوزیاناستادeisa.katouzian@uast34.ac.ir
ناهیدعبادیاناستادnahid.ebadian@uast34.ac.ir
اسماعیلمحمدرضائیاستادesmaeil.mohamadrezaei@uast34.ac.ir
الهاممحمد خانیاستادelham.mohamadkhani@uast34.ac.ir
اقدسمحمد حسینی اکبریاستادaghdas.hoseyni@uast34.ac.ir
محمدمبشری عارفاستادmohamad.mobasheri@uast34.ac.ir
پرویزلرستانیاستادparviz.lorestani@uast34.ac.ir
ابراهیمکهزادیاستادebrahim.kohzadi@aust34.ac.ir
لیلامحمدی بخشاستادleyla.mohamadibakhsh@uast34.ac.ir
الههکرم آبی ریزیاستادelahe.abirizi@uast34.ac.ir
معصومهمحمدی فیروزاستادmasoume.mohamadi@uast34.ac.ir
علیرضاقیداریاستادalireza.gheydari@uast34.ac.ir
ارغوانقنبریاستادarghavan.ghanbari@uast34.ac.ir
مهدیفیضیاستادmahdi.feyzi@uast34.ac.ir
مریمفودازياستادmaryam.foudazi@uast34.ac.ir
منیرهفدائی نائینیاستادmonire.naeini@uast34.ac.ir
معصومهفهیم نیااستادmasoume.fahimnia@uast34.ac.ir
حسینعرب بافرانیاستادhosein.bafrani@uast34.ac.ir
شهلاکوهستانیاستادshahla.kouhestani@uast34.ac.ir
حامدنیکیاستادhamed.niki@uast34.ac.ir
فاطمهخندان دلاستادfateme.khandandel@uast34.ac.ir
مرجان قادریاناستادghaderian@uast34.ac.ir
زهراطاهریاستادtaheri@uast34.ac.ir
فائزه سادات مالکیاستادFaeze Sadat Maleki
فیروزهسادات مالکیاستادf.maleki@uast34.ac.ir
محسنیونسی زادهاستادmohsen.younesizade@uast34.ac.ir
رحمتیحیی نژاد عزیزیاستادrahmat.azizi@uast34.ac.ir
شیمامحمدزادهاستادshima.mohamadzade@uast34.ac.ir
الهه ساداتهاشمیاستادelahe.hashemi@uast34.ac.ir
میر حبیبطباطبائیاستادmirhabib.tabatabaei@uast34.ac.ir
فاطمهنبیاستادfateme.nabi@uast34.ac.ir
فاطمه ساداتمیر اکبریاستادfateme.mirakbari@uast34.ac.ir
بی بی ساداتمیر اسمعیلیاستادbibisadat.miresmaeili@uast34.ac.ir
سیده مهدیهموسوی انزهابیاستادmahdie.mousavi@uast34.ac.ir
سید محمد حسینمقدس نیاناستادmohamadhosein.moghadas@uast34.ac.ir
حسنعلیمطیعیاستادhasanali.motiei@uast34.ac.ir
رستممحمودی آلاشتیاستادrostam.mahmoudi@uast34.ac.ir
افسانه ساداتهاشمیاستادafsane.hashemi@uast34.ac.ir
سیده فاطمهتوکلیاستادfateme.tavakoli@uast34.ac.ir
احمدصفریاستادahmad.safari@uast34.ac.ir
طیبهلیل نهاریاستادtayebe.nahari@uast34.ac.ir
جوادحسینیاستادjavad.hoseini@uast34.ac.ir
نگینحسین زادهاستادnegin.hoseinzade@uast34.ac.ir
محمدامینحائریاستادmohamadamin.haeri@uast34.ac.ir
میناجوانمرداستادmina.javanmard@uast34.ac.ir
زهرا ریگی استادzahra.rigi@uast34.ac.ir
فاطمهجدید الاسلامیاستادfateme.eslami@uast34.ac.ir
زهراسادات موسویاستادzahra.mousavi@uast34.ac.ir
علیرضاتوده خیلاستادalireza.todekhil@uast34.ac.ir
محمودپورقاسمیاستادmahmoud.pourghasemi@uast34.ac.ir
اشرفپسندیدهاستادashraf.pasandide@uast34.ac.ir
طیبه مرادیاستادtayebe.moradi@uast34.ac.ir
شیواشرقیاستادshiva.sharghi@uast34.ac.ir
شیماهمدانیاستادshima.hamedani@uast34.ac.ir
سمیرافتاحیاناستادsamira.fatahian@uast34.ac.ir
محمدرضاجمالیاستادmohamadreza.jamali@uast34.ac.ir
سپهداررهنمااستادsepahdar.rahnama@uast34.ac.ir
ناهیدصباحیاستادnahid.sabahi@uast34.ac.ir
حمیده ساداتشوشتریاستادhamide.shoushtari@uast34.ac.ir
فرامرزشايگان آرااستادfaramarz.shayegan@uast34.ac.ir
نسرینسیدان اسکوئیاستادnasrin.oskouei@uast34
محمدسلامت بخشاستادmohamad.salamatbakhsh@uast34.ac.ir
نفیسهحسینیان یگانهاستادnafise.hoseynian@uast34.ac.ir
محسنزرندی مقدماستادmohsen.zarandi@uast34.ac.ir
محمدحقیقت کلاماستادmohamad.haghighatkalam@uast34.ac.ir
مهرنازروحیاستادmehrnaz.rouhi@uast34.ac.ir
ابوالفضلرنجبراستادabolfazl.ranjbar@uast34.ac.ir
ملوسکرحیم زاده تبریزیاستادmalousak.rahimzade@uast34.ac.ir
فاطمهدیبائیاستادfateme.dibaei@uast34.ac.ir
زینبدوزالیاستادzeynab.dozali@uast34.ac.ir
میثمخاکپوراستادmeysam.khakpour@uast34.ac.ir
منیرخاقانی فرداستادmonir.khaghanifard@uast34.ac.ir
سیماحیدری باطنیاستادsima.heydari@uast34.ac.ir
نکیسازندگانیاستادnakisa.zendegani@uast34.ac.ir
ندارسولی ارسیمدیرگروه رشته گرافیکrasouliarasi@uast34.ac.ir
فریدهسیدسیاهیمدیرگروه طراحی، دوخت و تکنولوژی لباسsiahi@uast34.ac.ir
هیواامیری مدیر گروه رشته حسابداریamiri.hiva@yahoo.com
عباسپاک بنیانمدیرگروه مترجمی زبانpakbonyan@uast34.ac.ir
مریمفوادزیمدیرگروه روابط عمومی و امور فرهنگیfoodazi@uast34.ac.ir