طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوي گرامي
مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي و پودمان خود را ذكر نماييد در غير اينصورت ايميل ارسالي قابل بررسي نخواهد بود .  
لطفا بخش مورد نظر را انتخاب کنید:
نامنام خانوادگیسمتآدرس ایمیل
مارال اميركياناستادAmirkian@uast34.ac.ir
علی آزاد دویناستادazaddavin@uast34.ac.ir
علیرضوانپوراستادrezvanpour@uast34.ac.ir
علییعقوبی خوانخاجهاستادyaghoubi.a@uast34.ac.ir
فاطمه دهقانی پوراستادdehghanipour@uast34.ac.ir
فاطمه سادات میر اکبریاستادsadatmirakbari@uast34.ac.ir
کاظممعتمدیاستادmotamedi@uast34.ac.ir
مهدي قاسم نيااستادghasemnia@uast34.ac.ir
مهيار مهدوي نادرياستادmahdavi@uast34.ac.ir
ندا رسولي ارسياستادrasouliarasi@uast34.ac.ir
محمدکاظم سیدیاستادsayedi@uast34.ac.ir
امید کبیریاستادkabiri@uast34.ac.ir
مهری قدیمیاستادghadimi@uast34.ac.ir
عباس آقا محمدیاستادaghamohammadi@uast34.ac.ir
زینب اصغرپوراستادasgharpour.z@uast34.ac.ir
علیرضا خسرویاستادkhosravi@uast34.ac.ir
کمال الدینهادیاناستادhadian@uast34.ac.ir
الهاممحمدخانیاستادmohammadkhani@uast34.ac.ir
فریس خادمی مدیرگروه معماری داخلیkhademi@uast34.ac.ir
محبوبهپور احمدیاستادpourahmadi@uast34.ac.ir
محسنمومنیاستادmomeni@uast34.ac.ir
محمدتقدیسی حسین زادهاستادtaghdisi@uast.ac.ir
مجید باروت كوب زادهاستادbarutkubzadeh@uast34.ac.ir
معصومه طاهری سرشتاستادtaheriseresh@uast34.ac.ir
زهرا ریگی استادzahra.rigi@uast34.ac.ir
مهرداد عمرانیاستادomrani@uast34.ac.ir
فرانک رفیع فراستادrafifar@uast34.ac.ir
پرستوطهرانچیاناستادtehranchian@uast34.ac.ir
سهیلاابراهیم پوراستادaghahasani@uast34.ac.ir
سپیدهرحمتاستادs.rahmat@uast34.ac.ir
ابوالفضلفرهنگ لواستادfarhanglou@uast34.ac.ir
احسانافسریاستادafsari@uast34.ac.ir
احمدبذر افشان دلیجانیاستادbazrafshani@uast34.ac.ir
زهراجعفرقلی زهتاباستادjafargholizehtab@uast34.ac.ir
فریس خادمیاستادkhademi@uast34.ac.ir
افسانهمرادیاستادmoradi.a@uast34.ac.ir
الهام روحانی نسباستادrohaninasab@uast34.ac.ir
الههسادات هاشمیاستادsadathashemi@uast34.ac.ir
امیرنویدیاستادnavidi@uast34.ac.ir
سکینهبرغمدیاستادbarghamadi.s@uast34.ac.ir
به ناز شامقازانیاستادshamghazani@uast34.ac.ir
سحریوسفی نصر آبادیاستادyousefi.s@uast34.ac.ir
پگاه گوهریاستادgohari.p@uast34.ac.ir
رعنا بقایی یزدیاستادbaghaei@uast34.ac.ir
ابولفضلصمدیاناستادsamadian@uast34.ac.ir
شهريار آريافراستادariafar@uast34.ac.ir
ليلا محمدي بخشاستادmohammadibakhsh@uast34.ac.ir
مرضيهقدسي استادghodsi@uast34.ac.ir
محمدرضااحمدی منفرداستادahmadimonfared@uast34.ac.ir
فرشتهمشفقاستادmoshfegh@uast34.ac.ir
معصومه محمدي فيروزاستادmohammadifirooz@uast34.ac.ir
مهديخطيبي نژاداستادkhatibi@uast34.ac.ir
پژمانشکیباستادo_shakib@uast34.ac.ir
مهدی باقریاستادbagheri@uast34.ac.ir
انسیهقضاتاستادghozat@uast34.ac.ir
ناهیدعبادیاناستادnahid.ebadian@uast34.ac.ir
مهسا خداوردیاستادkhodaverdi@uast34.ac.ir
کسریبقائی پوراستادkasra.baghaeepour@uast34.ac.ir
محمدفرجام فراستادfarjamfar@uast34.ac.ir
مریمساکیاستادmaryam.saki@uast34.ac.ir
مریمشمساستادmaryam.shams@uast34.ac.ir
سید مسعودمیرجعفریاستادmasoud.jafari@uast34.ac.ir
معصومهفهیم نیااستادmasoume.fahimnia@uast34.ac.ir
مهرانرحمتیاناستادmehran.rahmatian@uast34.ac.ir
مهریارمهدوی نادریاستادmehryar.mahdavi@uast34.ac.ir
میر حسنحسینیاستادmirhasan.hoseini@uast34.ac.ir
محمدرضامسیحااستادmohamad.masiha@uast34.ac.ir
حسنآتشکدهاستادhasan.atashkade@uast34.ac.ir
ناهید اغنامیاستادnahid.aghnami@uast34.ac.ir
هیواامیریاستادhiva.amiri@uast34.ac.ir
نداساداتاصفهانیاستادneda.esfehani@uast34.ac.ir
راضیهحداداستادrazie.hadad@uast34.ac.ir
راضیهمحمدحسینیاستادrazie.hoseini@uast34.ac.ir
رکساناگلستانیاستادreksana.golestani@uast34.ac.ir
سمیرافتاحیاناستادsamira.fatahian@uast34.ac.ir
شیماهمدانیاستادshima.hamedani@uast34.ac.ir
شیرینرستمیاستادshirin.rostami@uast34.ac.ir
شیواشرقیاستادshiva.sharghi@uast34.ac.ir
سمیهلطیفیاستادsomaye.latifi@uast34.ac.ir
طیبه مرادیاستادtayebe.moradi@uast34.ac.ir
طیبهلیل نهاریاستادtayebe.nahari@uast34.ac.ir
زهراسادات موسویاستادzahra.mousavi@uast34.ac.ir
مرتضیدلخوشاستادmorteza.delkhosh@uast34.ac.ir
صدیقهمحمد علی زاده رئیسیاستادraeisi@uast34.ac.ir
مهنازحالهاستادhaleh@uast34.ac.ir
نسترنپاشنکاستادpashank@uast34.ac.ir
هدیدفتری بشلیاستادdaftari@uast34.ac.ir
سمیرافتاحیاناستادfattahian@uast34.ac.ir
سمیهبهره داراستادbahredar@uast34.ac.ir
سیامک ناظمیاستادnazemi@uast34.ac.ir
سیماکلانتراستادkalantar@uast34.ac.ir
شاهرخرضائی فراستادrezaeifar@uast34.ac.ir
خشایارصالحیاراستادkhashayar.salehyar@uast34.ac.ir
شیمامهدی زاده نادریاستادmahdizade@uast34.ac.ir
حمیدقربانپوراستادhamid.ghorbanpour@uast34.ac.ir
صفورامرشد شکرچیاستادshekarchi@uast34.ac.ir
انسیه ساداتعزیزیاستادensie.azizi@uast34.ac.ir
اقدسمحمدحسینی اکبریاستادaghdas.akbari@uast34.ac.ir
احمدشهیدیاناستادahmad.shahidian@uast34.ac.ir
علی نیکوگفتار لعلیاستادali.nikougoftar@uast34.ac.ir
علیرضااحمدیاستادalireza.ahmadi@uast34.ac.ir
بهارهمیرزاییاستادbahare.mirzaee@uast34.ac.ir
بیژنکریم لواستادbizhan.karimlou@uast34.ac.ir
الهامچنگائیاستادelham.changaee@uast34.ac.ir
عادلهسمیعی زفرقندیاستادadele.samiee@uast34.ac.ir
حامدخرسندی نوشهریاستادhamed.khorsandi@uast34.ac.ir
شهریارنجفونداستادnajafvand@uast34.ac.ir
فائزه هاجریاستادfaeze.hajari@uast34.ac.ir
فرزادفخر آل علیاستادfarzad.fakhr@uast34.ac.ir
فاطمهمهدی زاده مقدماستادfateme.moghadam@uast34.ac.ir
ندارسولی ارسیمدیرگروه گرافیکrasouliarasi@uast34.ac.ir
امیدکبیریمدیر گروه امور فرهنگی و روابط عمومیkabiri@uast34.ac.ir
فریدهسیدسیاهیطراحی و دوخت و تکنولوژی لباسsiahi@uast34.ac.ir
احمدبذرافشان دلیجانی مدیر گروه کسب و کار و حسابداریbazrafshani@uast34.ac.ir
پژمان شكيب مدیر گروه نقاشی ایرانیo_shakib@uast34.ac.ir
لیلازمان وزیریعمومی (کلیه رشته ها)zamanvaziri@uast34.ac.ir