طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/9/7 - تعداد بازدید: 109
منتخب آثار ارسالی به نمایشگاه هنرهای تجسمی (خوزستان...)

با سپاس و تشکر از دانشجویان شرکت کننده در نمایشگاه هنرهای تجسمی (خوزستان...)


در این نمایشگاه دانشجویانی از مراکز علمی کاربردی واحد 34 و البرز کرج تهران شرکت نمودند و با رای هیئت داوران محترم از 3 نفر از برگزیدگان شرکت کننده در نمایشگاه تقدیر و به رسم یادبود لوح سپاس به آنها تقدیم خواهد شد.


منتخب آثار ارسالی به نمایشگاه هنرهای تجسمی "خوزستان..."


اثر ارسالی: سرکار خانم آذر بامروت- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد البرز کرج


اثر ارسالی: جناب آقای پرهام دانشور- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد البرز کرجاثر ارسالی: سرکار خانم پریناز حسین زاده- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران


اثر ارسالی: سرکار خانم زهره شیخ ها- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
اثر ارسالی: سرکار خانم سمانه هویدا- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

اثر ارسالی: سرکار خانم سمیه چگینی- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

اثر ارسالی: جناب آقای سهیل احمدی- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد البرز کرج
اثر ارسالی: سرکار خانم فاطمه عالم خواه- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
اثر ارسالی: سرکار خانم مریم علیرضاپور- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
اثر ارسالی: جناب آقای مصطفی قاسم زاده- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد البرز کرج
اثر ارسالی: سرکار خانم نسیم حاجی عباسی- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهراناثر ارسالی: نوریا نجاتیان- دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران