طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/3/13 - تعداد بازدید: 223
روز قدس روز خروش ملت های اسلامی بر تمامی مسلمانان جهان گرامی باد.


قدسیان، دور از قدس
«فلسطین» جغرافیا نیست؛ تاریخ مظلومیت اسلام است و «قدس» قطعه ای از زمین نیست؛ زبان حقانیت دین است.
آن پیر قدسْ آشیان امروز را روز قدس خواند تا همه بدانند که اسلام را همیشه روی یاری است در حق قدسیان.
آنجا که اینک جولانگه روبهان و گرگان شده است، روزی فرودگاه خیل فرشتگان بود و سجده گاه پیشانی مردان خدا.
آنجا که اینک از غبار ظلم و تاریکی، گردها بر سرو روی دارد، روزگاری آیینه بخت ایمان بود و سرای پیغام خداوندی.
قدس که در پاره هایی از زمان های نه چندان دور، حجله امید و خانه سرور بود، اینک آشیانه اندوه است و این همه از نحوست گام هایی است که جز ظلم و تجاوز را نمی شناسند و حرمت را نمی دانند و حقیقت را در همه عمر، یک بار دیدار نکرده اند.
فلسطین، شناسنامه مظلومیت اهل اسلام است و قدس آخرین سطر این نامه غم آلود است.
قدس، ستاره تابان این دشتِ آزادگی است و هر چه نام او بیشتر بر زبان زمانه، موج اندازد، صدای اسلام بیشتر شنیده می شود. و این حکمتِ آن سخنِ آسمانی است که پیر جمارانی فرمود:
«روز قدس، روز اسلام است».