طراحی و توسعه توسط ITCenter7

فصلنامه سان
سومین شماره، بهار 1397
مشاهده

فصلنامه سان
دومین شماره
مشاهده

فصلنامه سان
اولین شماره
مشاهده
 • تکنیک ها و مهارت های فردی و گروهی برای توان افزایی کارکنان - امیر نجف زاده
 • بررسی عکس های زیارتی مشهد مقدس در دهه های 40 و 50 از چشم انداز فرهنگ بصری ایران - محمد محمدی
 • نقاشی نو در ایران: تشکیل گروه های هنری - رضا محمودی فقیهی
 • بررسی تطبیقی دو اثر (نگاه) از یک داستان از هفت اورنگ جامی - شهریار آریافر
 • مهاجرت نخبگان عامی؛ لزوم مدیریت در مسیر جاده ای دو طرفه - هراد رضوی الهاشم، ایوب نافعی، بابک هادی، الناز ارجمند
 • شیوه تدوین و تنظیم گزارش پژوهشی - حسین طالب زاده
 • ارتباط سرمایه اجتماعی با توسعه انسانی - ایوب نافعی، بهراد رضوی الهاشم، بابک هادی
 • حافظ و نیاز جامعه امروز به عرفان و اشعار او - دریا حیدری.
 • The Relationship between Social Capital and Human Development - Ayoub Nafei
 • Hafez - Daria Heidari
 • Research - Dr. Talebzadeh
 • The survey adjustment between 2 pictures of 7orange jamy’s story - Shahriar Ariafar
 • Irans new painting: the emergence of artist groups - Reza Mahmoudi Faghihi
 • Visual Cultural Survey of Pilgrimage Photos of Holy Mashhad in 1960 and 1970 decades - Mohammad Mohammadi
 • Of individual and group techniques and skills to be extra staff - Amir Najafzadeh
 • رنسانس معنوي در برنامه درسي و بررسي نقش برنامه درسي معنوي در نظام آموزشي - نادر قلي قورچيان /بهزاد شوقي
 • صوفی اهلل یار و اندیشه های او در مرادالعارفین - مهدی قاسم نیا
 • بررسی قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی - فرهنگی در روستاها (مطالعه موردی اذربایجان شرقی) - ابوالفضل صمدیان.
 • شکل گیری نگارگری عثمانی و اثرگذاری نگارگری ایرانی بر آن - محمد محمدی
 • تأثیر شرق (ژاپن) بر هنر مدرن اروپا در قرن 19 میالدی - مهروژ محمودی.
 • جایگاه مادر دراشعار ایرج میراز - شهین اردانی
 • قرآن - سودابه جوانمردی
 • رابطه رفتار مصرف کننده در طراحی آمیخته بازاریابی - امیر نجف زاده.
 • رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر بر آن در هزاره سوم - بابک مهین پور
 • OCB and its influential factors in the Third Millennium - Babak Mahinpou
 • The relationship of consumer behavior in marketing mix - Amir Najafzadeh
 • QURAN - Soudabeh Javanmardi
 • Eraj Mirza - Shahin Ardani
 • The Influence Of The East (Japan) On Europe Modern Art In 19th Century - Mahrouzh Mahmoudi
 • The Formation of Ottoman Miniature And influence of Persian Miniature on it - Mohammad Mohammadi
 • Evaluate the capabilities of information and communication technology for social development - Cultural Village(Case Study Azarbaidjan) - Samadian
 • Sufi Allah Yar and his thoughts on Mradalarfyn - Mahdi ghasemniya
 • Spiritual renaissance in the curriculum, and to examine the role of spiritual curriculum in education system - Nader, G. Ghourchian1 Behzad Shoghi2 Shahrbanoo Rabie3