علمی کاربردی واحد 34
موسسه مشکوة دانش
مرکز 34 دانشگاه جامع علمی کاربردی
موسسه فرهنگی هنری مشکوة دانش
انتشارات مشکات دانش
موسسه زبان های خارجی MLI
دپارتمان دوره های تخصصی
روانشناسی و مشاوره لوح سپید
کانال های ارتباطی
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی آقایان استاد ناهید عبادیان
تاریخ: 1398/3/2
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی آقایان استاد ناهید عبادیان مورخ 1398/3/10 ساعت 13:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: خیاطی 2
16565
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی آقایان استاد ناهید عبادیان
تاریخ: 1398/3/2
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی آقایان استاد ناهید عبادیان مورخ 1398/3/10 ساعت 13:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: خیاطی 2
16564
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس خانه آقایان استاد ناهید عبادیان
تاریخ: 1398/3/2
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دوخت لباس خانه آقایان استاد ناهید عبادیان مورخ 1398/3/10 ساعت 13:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: خیاطی 2
16563
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس خانه بانوان استاد حاجیه ملاکاظمی ها
تاریخ: 1398/3/1
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دوخت لباس خانه بانوان استاد حاجیه ملاکاظمی ها مورخ 1398/3/3 ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: کارگاه حیاط
16547
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی بانوان استاد حاجیه ملاکاظمی ها
تاریخ: 1398/3/1
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی بانوان استاد حاجیه ملاکاظمی ها مورخ 1398/3/3 ساعت 12:00 الی 15:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: کارگاه حیاط
16546
اطلاعیه کلاس جبرانی درس پایه و اصول الگو سازی استاد حاجیه ملاکاظمی ها
تاریخ: 1398/3/1
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس پایه و اصول الگو سازی استاد حاجیه ملاکاظمی ها مورخ 1398/3/3 ساعت 10:00 الی 12:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: کارگاه حیاط
16545
اطلاعیه کلاس جبرانی درس پایه و اصول الگو سازی استاد حاجیه ملاکاظمی ها
تاریخ: 1398/3/1
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس پایه و اصول الگو سازی استاد حاجیه ملاکاظمی ها مورخ 1398/3/3 ساعت 8:00 الی 10:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: کارگاه حیاط
16544
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی) استاد آیدا فیضی انارکی
تاریخ: 1398/3/1
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی) استاد آیدا فیضی انارکی مورخ 1398/3/7 ساعت 12:00 الی 14:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 206
16543
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی (نورو صدا) استاد آیدا فیضی انارکی
تاریخ: 1398/3/1
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی (نورو صدا) استاد آیدا فیضی انارکی مورخ 1398/3/7 ساعت 10:00 الی 12:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 103
16542
اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
تاریخ: 1398/3/1
3 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی مورخ 1398/3/1 ساعت 16:00 الی 19:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 305
16541
اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
تاریخ: 1398/3/1
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی مورخ 1398/3/1 ساعت 13:00 الی 16:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 203
16540
اطلاعیه کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت، معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
تاریخ: 1398/3/1
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت، معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی مورخ 1398/3/1 ساعت 10:00 الی 13:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 303
16539
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد زهرا سوری
تاریخ: 1398/2/31
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد زهرا سوری مورخ 1398/3/11 ساعت 12:00 الی 15:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 303
16523
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد زهرا سوری
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد زهرا سوری مورخ 1398/3/4 ساعت 12:00 الی 15:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 303
16522
اطلاعیه کلاس جبرانی درس مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری استاد حامد خرسندی نوشهری
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری استاد حامد خرسندی نوشهری مورخ 1398/3/4 ساعت 10:00 الی 12:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن اجتماعات
16521
اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد حامد خرسندی نوشهری
تاریخ: 1398/2/31
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد حامد خرسندی نوشهری مورخ 1398/3/4 ساعت 12:00 الی 14:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن اجتماعات
16520
اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد حامد خرسندی نوشهری
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد حامد خرسندی نوشهری مورخ 1398/3/4 ساعت 8:00 الی 10:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن اجتماعات
16519
اطلاعیه کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 استاد اکرم محسنی کیا
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 استاد اکرم محسنی کیا مورخ 1398/3/3 ساعت 16:00 الی 19:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن اجتماعات
16518
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس خانه آقایان استاد نسرین سیدان اسکوئی
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی لباس خانه آقایان استاد نسرین سیدان اسکوئی مورخ 1398/3/5 ساعت 13:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 207، 307
16517
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس خانه آقایان استاد نسرین سیدان اسکوئی
تاریخ: 1398/2/31
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی لباس خانه آقایان استاد نسرین سیدان اسکوئی مورخ 1398/3/5 ساعت 8:00 الی 13:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 207
16516
اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی زنانه استاد نسرین سیدان اسکوئی
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی زنانه استاد نسرین سیدان اسکوئی مورخ 1398/3/4 ساعت 8:00 الی 11:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: خیاطی 2
16515
اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس مجلسی مردانه استاد نسرین سیدان اسکوئی
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس مجلسی مردانه استاد نسرین سیدان اسکوئی مورخ 1398/3/3 ساعت 12:00 الی 16:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 204
16514
اطلاعیه کلاس جبرانی درس راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولید و دوخت لباس استاد نسرین سیدان اسکوئی
تاریخ: 1398/2/31
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولید و دوخت لباس استاد نسرین سیدان اسکوئی مورخ 1398/3/3 ساعت 8:00 الی 11:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 305
16513
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دولت و برنامه های فرهنگی استاد سهیلا ابراهیم پور
تاریخ: 1398/2/30
5 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دولت و برنامه های فرهنگی استاد سهیلا ابراهیم پور مورخ 1398/3/2 ساعت 14:00 الی 16:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن کنفرانس چهارم
16497
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دولت و برنامه های فرهنگی استاد سهیلا ابراهیم پور
تاریخ: 1398/2/30
5 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دولت و برنامه های فرهنگی استاد سهیلا ابراهیم پور مورخ 1398/3/2 ساعت 11:00 الی 14:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن کنفرانس چهارم
16496
اطلاعیه کلاس جبرانی درس فرهنگ اقوام استاد سهیلا ابراهیم پور
تاریخ: 1398/2/30
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس فرهنگ اقوام استاد سهیلا ابراهیم پور مورخ 1398/3/2 ساعت 8:00 الی 11:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن کنفرانس چهارم
16495
اطلاعیه کلاس جبرانی درس اسطوره شناسی استاد مهدی قاسم نیا
تاریخ: 1398/2/30
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس اسطوره شناسی استاد مهدی قاسم نیا مورخ 1398/3/2 ساعت 14:00 الی 16:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: سالن کنفرانس چهارم
16494
اطلاعیه کلاس جبرانی درس مفاخرفرهنگی استاد مهدی قاسم نیا
تاریخ: 1398/2/30
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس مفاخرفرهنگی استاد مهدی قاسم نیا مورخ 1398/3/2 ساعت 11:00 الی 14:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 303
16493
اطلاعیه کلاس جبرانی درس گزارش نویسی استاد مهدی قاسم نیا
تاریخ: 1398/2/30
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس گزارش نویسی استاد مهدی قاسم نیا مورخ 1398/3/2 ساعت 8:00 الی 11:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 303
16492
فراخوان انتخابات انجمن های علمی- دانشجویی و کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی
تاریخ: 1398/2/30
36 بازدید


 از دانشجویان علاقمند به فعالیت در انجمن های علمی- دانشجویی و کانون های فرهنگی- هنری دعوت می گردد نسبت به تکمیل فرم عضویت در کانون و انجمن به آدرس http://uast34.ac.ir/farhangi/Reg.aspx اقدام نمایند.


از بین دانشجویانی که فرم عضویت را تکمیل  و  همچنین به عنوان کاندید دبیر کانون و انجمن درخواست خود را اعلام نموده اند پس از برگزاری انتخابات و اخذ بالاترین رای به عنوان دبیر کانون و انجمن دانشجویی معرفی خواهند شد.


زمان برگزاری انتخابات: 1398/03/04

16491
ساعت حضور مدیران گروه آموزشی در نیمسال دوم 98-97
تاریخ: 1398/2/30
62 بازدید
قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم
ساعت حضور مدیران گروه آموزشی در نیمسال دوم 98-97به شرح جدول ذیل می باشد .

دانلود فایل
16490
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی
تاریخ: 1398/2/30
2 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی مورخ 1398/3/10 ساعت 8:00 الی 13:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 403
16489
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی
تاریخ: 1398/2/30
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی مورخ 1398/3/10 ساعت 13:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 403
16488
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی
تاریخ: 1398/2/30
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی مورخ 1398/3/3 ساعت 13:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 403
16487
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی
تاریخ: 1398/2/30
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی آقایان استاد طیبه مرادی مورخ 1398/3/3 ساعت 8:00 الی 13:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 403
16486
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس خانه آقایان استاد ناهید عبادیان
تاریخ: 1398/2/30
1 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دوخت لباس خانه آقایان استاد ناهید عبادیان مورخ 1398/3/3 ساعت 14:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: خیاطی 2
16485
اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس اجتماع آقایان استاد ناهید عبادیان
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس دوخت لباس اجتماع آقایان استاد ناهید عبادیان مورخ 1398/3/3 ساعت 9:00 الی 14:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: خیاطی 2
16484
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی تجاری و اداری استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی تجاری و اداری استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/18 ساعت 17:00 الی 20:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 304
16483
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی تجاری و اداری استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی تجاری و اداری استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/18 ساعت 17:00 الی 20:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 304
16482
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/18 ساعت 15:00 الی 17:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 304
16481
اطلاعیه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس جامعه شناسی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/18 ساعت 13:00 الی 15:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 207
16480
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد زهرا سوری
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد زهرا سوری مورخ 1398/3/4 ساعت 17:00 الی 20:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 307
16479
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/18 ساعت 11:00 الی 13:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 206
16478
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/18 ساعت 9:00 الی 11:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 206
16477
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی تجاری و اداری استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی تجاری و اداری استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/4 ساعت 17:00 الی 20:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 307
16476
اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس مبانی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/4 ساعت 15:00 الی 17:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 307
16475
اطلاعیه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس جامعه شناسی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/4 ساعت 13:00 الی 15:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 207
16474
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/4 ساعت 11:00 الی 13:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 206
16473
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد مهسا خداوردی مورخ 1398/3/4 ساعت 9:00 الی 11:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 206
16472
اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی بیرونی آموزشی استاد فرشاد مردانی
تاریخ: 1398/2/30
0 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی درس طراحی بیرونی آموزشی استاد فرشاد مردانی مورخ 1398/3/1 ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار می گردد.
محل برگزاری: 305
16471
موسسه فرهنگی و هنری مشکوة دانش به حول و قوه الهی و با عنایت به تجارب ارزنده در امر آموزش و با بهره مندی از تجهیزات و امکانات مناسب آموزشی از سال 1381 شروع به فعالیت نمود و از سال 1382 با نام مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد 34 در مقطع دانشگاهی همکاری با دانشگاه جامع علمی – کاربردی را شروع و تاکنون ادامه داده است .مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران به عنوان اولین مرکز برگزار کننده سیستم آموزش پودمانی در کشور تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1382 تاکنون پذیرای بیش از 8000 نفر دانشجو در 21 رشته ی ترمی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی بوده است.
شماره تلفن های مرکز: 44047771-44047772- 44047776
گزارش عملکرد موسسه برگزاری دوره های مقطع کاردانی در رشته های:
 • دوخت و تكنولوژي لباس
 • طراحي لباس
 • معماري - معماري داخلي
 • هنرهاي تجسمي – گرافيك
 • هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانی
 • روابط عمومي
 • امورفرهنگی
 • مديريت كسب و كار
 • حسابداری - حسابداری مالیاتي
 • حسابداری - حسابداری مالی
برگزاری دوره های مقطع کارشناسی در رشته های:
 • طراحي و الگوسازي پوشاك- لباس مجلسي و خانگي
 • گرافيك- تصويرسازي
 • كارشناسي حرفه اي گرافيك - تزئيني و محيطي
 • گرافيك - پوستر و نشانه
 • معماري - طراحی محيط داخلي
 • معماري - طراحي محيط بيروني
 • نقاشي - نقاشي
 • روابط عمومي - امور رسانه
 • روابط عمومي- رفتار اجتماعي و افكارسنجي
 • كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري
 • مدیریت فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی
دیگر فعالیت های موسسه
 1. تدوین دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی تحت عنوان :
  • مجازي سازي شبکه هاي کامپيوتري
  • برنامه نويسي پيشرفته با نرم افزار net
  • گرافيک رايانه اي
  • نصب و راه اندازي شبکه هاي گسترده
  • نصب و عيب يابي سخت افزار کامپيوترهاي شخصي و سرويس دهنده ها
  • برنامه نويسي J2EE
  • طراحي صفحات وب توسط visual studio
  • پياده سازي و پشتيباني شبکه هاي کامپيوتري
  • تربيت برنامه نويس جاوا
  • توسعه وب سرويس ها (برنامه نويسي پيشرفته J2EE)
  • نصب و راه اندازي لينوکس
  • طراحي دکوراسيون داخلي فضاهاي مسکوني
  • تربيت مدرس زبان انگليسي (ويژه کودکان و نوجوانان
  • تربيت مدرس زبان انگليسي (بزرگسالان)
  • مديريت اجرايي (MBA) گرايش بازاريابي و فروش
  • مديريت
  • اجرايي (MBA) گرايش منابع انساني
  • مديريت اجرايي (MBA) گرايش استراتژيک
  • مديريت اجرايي (MBA) گرايش مالي
  • مديريت کسب و کار (MBA)
 2. بازنگری و تدوین رشته های کاردانی حرفه ای بازرگاني - خدمات مشاوره املاك - کاردانی حرفه ای بازرگاني - مشاوره حقوقي اصناف و کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره خودرو
 3. جذب اساتید نمونه و اعضای هیئت علمی از دانشگاه های سراسری و آزاد
 4. برگزاری اردوهای علمی پژوهشی جهت دانشجویان
 5. تشکیل انجمن های علمی گرافیک، IT ، حسابداری ، مدیریت و ... در مرکز ، کانون کارآفرینی – کانون مشاوره دانشجویی و ... با استفاده از دانشجویان علاقه مند و متعهد .
 6. تشکیل بسیج دانشجویی واحد 34 و عضو پذیری از میان دانشجویان ، اساتید و همکاران
 7. برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی ، جشن های مختلف دانشجویی به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان و تقدیر از دانشجویان برتر در زمینه های ورزشی، علمی پژوهشی ، اخلاقی ، فرهنگی
 8. حضور در نمایشگاه های برگزارشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 9. حضور در نمایشگاه های برگزارشده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی
 10. کسب رتبه برتر واحد فرهنگی در سال 1392 دربین دانشگاه های جامع علمی کاربردی
 11. چاپ 32 عنوان کتاب های مرتبط با رشته های پودمانی مرکز و کتاب های غیردرسی جهت استفاده دانشجویان و اساتید محترم
 12. به روز کردن سایت ها و کتابخانه ی مرکز
با توجه به رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تاثيرات عميقي که در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.
تجربه و مطالعه نشان داده است كه يكي از مناسب ترين روش هاي آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد «دوره هاي آموزشي تخصصی كوتاه مدت» است که مرکز فرهنگ وهنر واحد 34 با بهره گیری از اساتید مجرب وکارشناسان دوره های تخصصی وکاربردی زیر را برگزار نموده است .
دوره های برگزارشده
 • چهار دوره مدیریت اجرایی MBA
 • هشت دوره مربوط به نرم افزارهای معماری – تری دی مکس – ویری – اتوکد – اسکیس
 • هفت دوره تخصصی مربوط به رشته طراحی لباس – مولر- تاپ پرفنر – لباس شب – کیف چرمی – چهل تیکه دوزی – مانتو زودبازده
 • شش دوره نقاشی ایرانی
 • چهاردوره طراحی وآناتومی و فیگور
 • سه دوره نرم افزار گرافیک
 • یک دوره پداگوژی ( تربیت مربی )
 • یک دوره نقاشی کودکان
  • تعداد 260 نفر تا کنون در این دوره ها آموزش دیده اند
  • دوره هایی که برای ترم جاری درنظر گرفته شده است
 • دوره جمینی استاد ناظمی
 • دوره کارآفر ینی استادخرسند
 • دوره لباس شب خانم سید سیاهی
 • دوره ضخیم دوزی خانم عبادیان
 • دوره پداگوژی استاد انوری
 • دوره طراحی وآناتومی استاد شکیب
 • دوره های نرم افزار معماری خانم مهدی زاده
دوره MBA با حضور استاد آتیه کار - دکتر ال قیس -دکتر بختیاری- دکتر رحمتی- استاد پورحسینی - دکتر فخر ال علی – استاد منشی – دکتر زکی

اطلاعات تماس شماره تلفن ها: 44001033 - 09338402416
آدرس: تهران، بلوار آیت ا... کاشانی – خیابان بهنام – نبش کوچه شانزدهم – مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 34


مؤسسه انتشارات مشکات دانش وابسته به مؤسسه فرهنگی و هنری مشکوة دانش با یاری خداوند در سال 1383 تأسیس گردید و از آغاز با همکاری واحد 34 دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت های خود را آغاز نموده و با در اختیار قراردادن امکانات مناسب در زمینه های تألیف و چاپ کتاب، همکاری با پرسنل و مدیران خلاق و اساتید و نویسندگان توانا و مجرب و با بهره گیری از توان فنی در طراحی، تصویرسازی و صفحه آرایی نوین، بستری مناسب جهت تدوین و آماده سازی کتاب در زمینه های گوناگون و متنوع فراهم نمود.
کتب منتشره اخیر
Academic English Simplified
چاپ دوم: 1395
جزئیات بیشتر
مدیریت کارآفرینی
سال انتشار: 1395
جزئیات بیشتر
عاشقانه های وحشی بافقی
سال انتشار: 1395
جزئیات بیشتر
آرامشی برای روح ، سفری به ماوراء وجود
سال انتشار: 1394
جزئیات بیشتر
اطلاعات تماس
 • تلفن: 44001033-021، 44001034-021
 • فكس: 44001037 -021
 • نشانی پستی : تهران - فلكه دوم صادقيه - خيابان آيت الله كاشاني - خيابان بهنام - نبش كوچه شانزده - پلاك 2/1
موسسۀ آموزش زبان انگلیسی مشکوة دانش (MLI) در سال 1386 تاسیس گردید. این موسسه در واقع دپارتمان زبانهای خارجی مجموعه آموزشی ، فرهنگی هنری مشکوة دانش محسوب میگردد. در MLI دوره های متنوعی جهت فراگیری زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته برای زبان آموزان مهیا میباشد. هدف از این دوره ها آمادگی و تجهیز زبان آموزان برای فراگیری زبان انگلیسی در زمینه های عمومی ،علمی، حرفه ای، و امور اجتماعی میباشد. ساختمان اصلی موسسۀ MLI واقع در منطقۀ غرب تهران، توسط بزرگراههای اصلی پایتخت قابل دسترسی میباشد.
مراحل ثبت نام
 1. ابتدا هر زبان آموز به صورت مجزا مشاوره می شود.
 2. بعد از توجیه کامل در مورد ترم ها و شرایط موسسه ،تعیین سطح انجام میشود .تعیین سطح به صورت شفاهی و توسط کارشناس آموزش صورت می گیرد .
 3. ساعت و روز کلاس تعییین شده و زبان آموز هزینه مربوط به کلاس را پرداخت نموده و ثبت نام صورت می گیرد
 4. مدارک مورد نیاز: 1 قطعه عکس 3*4 و کپی کارت ملی و هزینه مربوط به ترم