طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1395/10/20 - تعداد بازدید: 117
جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی برگزار شدشصتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، شصتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به ریاست دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به دبیری مهندس جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و با حضور مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی و جمعی از صاحب نظران و خبرگان علمی کاربردی برگزار شد.


دستور کار این جلسه بررسی 5  برنامه درسی پیشنهادی و مورد تأیید گروه  تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی بود که برنامه درسی هر یک از دوره های پیشنهادی پس از تشریح ضرورت و اهمیت دوره، قابلیت ها و توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان، مشاغل قابل احراز و جداول دروس مهارت مشترک، پایه، اصلی، تخصصی و کار در محیط توسط نمایندگان دستگاه متقاضی و مدیر گروه ذی ربط بررسی و اصلاح شد..


در این جلسه کلیات 3 دوره در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی مشتمل بر دوره کاردانی ناپیوسته حرفه ای "پیشگیری انتظامی" ، دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای"مدیریت آماد و  کنترل اموال در نیروی انتظامی"و دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای " مدیریت ترابری در نیروی انتظامی"پیشنهادی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی ناجابه تایید رسید و مقرر شد با نظارت گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی، اصلاحات مد نظر کمیسیون در برنامه اعمال شود.


 همچنین دوره‌های کاردانی ناپیوسته حرفه‌ای "سرپرستی حوزه ریاست بنگاه های اداری و تجاری" و کارشناسی ناپیوسته حرفه ای"مدیریت حوزه ریاست سازمان های کوچک و متوسط" پیشنهادی مرکز آموزش علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران  و مؤسسه آموزش عالی علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر، جهت بررسی مجدد به گروه مدیریت و خدمات اجتماعی ارجاع شد.