طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/4/24 - تعداد بازدید: 251
فراخوان مسابقه تصويرگران جوان فرفره طلايي


نمايشگاه بين‎المللي کتاب کودک شانگهاي (CCBF) از تصويرگران جهان دعوت کرده است تا در مسابقه اين نمايشگاه با عنوان مسابقه تصويرگران جوان فرفره طلايي در سال 2017  شرکت کنند.

به گزارش گالري آنلاين به نقل از روابط عمومي انجمن تصويرگران ايران، در مت فراخوان اين جشنواره چنين آمده است: 

1. چه آثاري مي‌توانند شرکت کنند:

شرکت‌کنندگان مي‌بايست پنج تصوير مربوط به يک کتاب تصويري (چاپ‌شده يا چاپ‌نشده) که تا پيش از تاريخ اول ژانويه 2015 (11 دي 1394) خلق‌شده‌ باشد، را براي شرکت در مسابقه ارسال کنند. 

 تکنيک و موضوع آثار آزاد است.

آثاري که براي دوره‌هاي پيشين مسابقه فرفره طلايي ارسال‌شده، نمي‌توانند مجدداً براي مسابقه ارسال شوند. 

2. چه کساني مي‌توانند در مسابقه شرکت کنند؟

 شرکت‌کنندگان بايستي بين 18-40 سال سن داشته باشند.

آثار مي‌توانند به شکل انفرادي يا گروهي توسط مدرسه، آژانس ادبي، ناشر يا انجمن ارسال شوند.

3. مهلت ارسال

آخرين مهلت ارسال آثار 31 آگوست 2017 (9 شهريور) است. 

4. شيوه شرکت

فايل ديجيتالي آثار، در فرمت JPG يا JPEG، کيفيت 300 dpi و حجم کمتر از 10 مگابايت براي هر فايل، بايد در سايت رسمي جشنواره به آدرس زير بارگذاري شود.


چنانچه آثار پيش ازاين منتشرشده‌اند بايستي شابک آنها، نام ناشر و اطلاعات کتابشناسي اثر نيز در فرم ثبت‌نام ذکر شود.

۵. روند داوري

 تمام آثار ارسالي توسط گروهي متشکل از تصويرگران، ناشران و متخصصان کتاب‌هاي تصويري ارزيابي مي‌شوند.

دور اول داوري در سپتامبر 2017 ( اواسط  شهريور) و دور دوم در نيمه اول اکتبر (اواسط مهر) انجام مي شود و برندگان نيز در اواخر اکتبر (اواخر مهر) معرفي مي‎شوند.

6. جوايز

6-1. امتيازات فيناليست‌ها

آثار 50 فيناليست‌ها در نمايشگاه بين‌المللي کتاب کودک شانگهاي 2017 به نمايش درخواهد آمد. 

آثار فيناليست در کاتالوگ نمايشگاه منتشر مي‌شود. 

به فيناليست‌ها گواهي شرکت و يک نسخه از کاتالوگ داده خواهد شد. 

 آثار فيناليست‌ها در سايت نمايشگاه به نمايش درخواهد آمد.

فيناليست‌ها مي‌توانند در تمامي کارگاه و برنامه‌هاي مرتبط با نمايشگاه بين‌المللي کتاب کودک شانگهاي 2017 شرکت کنند. 

6-2. جوايز 

جايـزه بـزرگ فرفـره طلايي و ۱۰۰۰۰ رنمينبـي بـه دو تصويرگـر (چينـي و غيرچينـي) برتـر تعلـق مي‌گيـرد. برنـدگان در نمايشگاه سـال ۲۰۱8 يـک نمايشگاه اختصاصـي خواهنـد داشـت.

6-3. جايزه ناشران

هيئت داوران متشــکل از نــاشران داخلي کتاب کودک يــک برنــده از ميــان افــراد فيناليســت انتخــاب خواهنــد کــرد. برنــده ايــن جايــزه بــا يکــي از نــاشران چينــي بــراي تصويرگــري يــک کتــاب تصويــري وارد همــکاري خواهــد شــد. 

6-5. جايزه مردمي

پـس ازاعلام افـراد فيناليسـت در سـايت جشـنواره در تاريـخ ۱۵ اکتبـر ۲۰۱7 (23 مهـر ۱۳۹6)، عمـوم مـردم مي‌تواننـد بـه آثـار محبوبشـان رأي بدهنـد. آراي مردمـي از زمان اعلام نتايج اوليه تـا تاريخ پايان نمايشگاه بين‌المللي کتاب کودک شانگهاي در ماه نوامبـر در سـايت ثبـت خواهـد شـد و نتيجـه آرا در 19 نوامبر (28 آبـان ۱۳۹۵)، آخريـن روز نمايشگاه، اعلام خواهـد شـد. اثـر برنـده ايـن جايـزه به عنوان تصويـر رسـمي نمايشگاه کتـاب کـودک شـانگهاي ۲۰۱8 در پوسـتر، مورداستفاده قـرار خواهـد گرفـت.

6-5. کپي رايت

شرکت‌کنندگان به عنوان خالق آثار شناخته مي‌شوند. 

شرکت‌کنندگان تعهد مي‌کنند که حقوق معنوي آثار متعلق به آنهاست. 

 شرکت‌کنندگان تمام مسـئوليت و تعهـدات مربـوط بـه اختلافـات احتمالي دربـاره حقـوق معنـوي آثـار را بـرعهـده مي‌گيرنـد.

در صـورت بـروز اختـلاف جـبران خسارت‌هاي برگزارکننـده در اثـر هرگونـه اختـلاف در مـورد حقـوق معنـوي بـرعهـده شرکت‌کنندگان اسـت.

برگزارکننـده مي‌توانـد در صـورت بـروز اختـلاف دربـاره حقـوق معنـوي آثـار، آنها را از نمايشگاه خـارج کنـد و چنانچـه ايـن اختـلاف پـس از اهـداي جوايـز بـروز کنـد، جايـزه اهدايـي را ملقـي اعـلام کند. 

شرکت‌کنندگان موافقــت مي‌کننــد کــه آثــار توســط برگزارکننــده بــه نمايــش درآيــد و در صــورت لــزوم بــه شــکل کاغــذي يــا ديجيتــال منتشــر شــود. برگزارکننــده مي‌توانــد آثــار و اطلاعــات مربوطــه را بــراي نمايشگاه عمومــي اســتفاده کنــد.

 شرکت‌کنندگان موافقــت مي‌کننــد که آثار توسط برگزارکنندگان و با همکاري نمايشگاه بين المللي کتاب کودک شانگهاي در ديگر شهرهاي چين يا خارج از چين به نمايش در بيايد و برگزارکنندگان موظف هستند تا اطلاعات نمايشگاه را به شرکت‌کنندگان اطلاع دهند. 

براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با نشاني زير مکاتبه کنيد: 

 popo@leewiart.com