طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/10/13 - تعداد بازدید: 162
اطلاعیه جلسه ژوژمان استاد سخنگو
قابل توجه دانشجویان محترم
ژوژمان دروس استاد سخنگو به شرح ذیل برگزار می گردد.
عکاسی پیشرفته کلاس یکشنبه 13:50 الی 15:30  مورخ 1396/10/14 ساعت 9 الی 10:30
عکاسی پیشرفته کلاس یکشنبه 15:30 الی 17:10  مورخ 1396/10/14 ساعت 10:30 الی 12
عکاسی پیشرفته کلاس یکشنبه 17:10 الی 18:50  مورخ 1396/10/14 ساعت 12 الی 13:30
عکاسی پایه کلاس پنج شنبه 8 الی 9:40  مورخ 1396/10/14 ساعت 13:30 الی 15
عکاسی پایه کلاس پنج شنبه 9:40 الی 11:20  مورخ 1396/10/14 ساعت 15 الی 16:30
عکاسی پیشرفته کلاس پنج شنبه 11:20 الی 13  مورخ 1396/10/14 ساعت 16:30 الی 18