با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

فرم درخواست دوره های کوتاه مدت

فرم درخواست اجرا و تدوین دوره های کوتاه مدت(تک درس، تک پودمان، آزاد)

مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

ثبت درخواست تدریس مدرسان (دوره های کوتاه مدت)

با پیش شماره و بدون خط تیره
آخرین مدرک تحصیلی(Required)
برای مثال: دانشگاه تهران
به عنوان مثال: معماری داخلی
نوع دوره(Required)
دوره پیشنهادی(Required)
آیا می توانید تعداد نفرات را جهت اجرای دوره تامین نمایید؟(Required)
شیوه اجرا(Required)
نحوه برگزاری(Required)
مخاطب / متقاضی اجرا(Required)
تقویم آموزشی پیش بینی شده(Required)