فرم درخواست دوره های کوتاه مدت

فرم درخواست اجرا و تدوین دوره های کوتاه مدت(تک درس، تک پودمان، آزاد)

مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

ثبت درخواست تدریس مدرسان (دوره های کوتاه مدت)

با پیش شماره و بدون خط تیره
آخرین مدرک تحصیلی(Required)
برای مثال: دانشگاه تهران
به عنوان مثال: معماری داخلی
نوع دوره(Required)
دوره پیشنهادی(Required)
آیا می توانید تعداد نفرات را جهت اجرای دوره تامین نمایید؟(Required)
شیوه اجرا(Required)
نحوه برگزاری(Required)
مخاطب / متقاضی اجرا(Required)
تقویم آموزشی پیش بینی شده(Required)