فرم مسابقه هفته کتاب و کارآفرینی

مشخصات شرکت کننده:

سوالات مسابقه:

سوال اول(Required)
جملات (زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتی تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم) باعث موفقیت کدام یک از کارآفرینان زیر شد؟
سوال دوم(Required)
به نظر عباس برزگز دیدن زندگی کدام گروه از مردم ایران برای توریست های خارجی از همه دلچسب تر و جالب تر بود؟
سوال سوم(Required)
از نظر علیرضا خوش خبری عامل اصلی ایجاد جهش در وضعیت کاری او چه چیزی بود؟
سوال چهارم(Required)
از دید محمد صدر هاشمی نژاد بهترین راهکار برای پیشرفت چه برنامه ای است؟
سوال پنجم(Required)
کدامیک از موارد زیر جزء اصول موفقیت از دید مهدی فخارزاده، فوق ستاره و نابغه فروش بیمه عمر در جهان نمی باشد؟
سوال ششم(Required)
جمله برگزیده خانم طاهره جوان کارآفرینی با 98% سوختگی با کدام گزینه زیر کامل می گردد؟ (هیچ وقت ....)
سوال هفتم(Required)
به نظر مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ماکارون یک صنعتگر باید در ابتدا دارای چه ویژگی ای باشد؟
سوال هشتم(Required)
در این کتاب نکته بسیار مهم برای رسیدن به موفقیت و شکل دادن به رؤیاها چه چیزی عنوان شده است ؟
سوال نهم(Required)
به نظر کدام کارآفرین موفقیت افراد همیشه ناشی از شانس نیست بلکه انتخاب مسیر درست، ریسک پذیری واعتماد و اعتقاد به خداوند عوامل موثری در این زمینه هستند؟
سوال دهم(Required)
به نظر دکتر علی اصغر جهانگیری کارآفرین نمونه کشاورزی، گردشگری و... علت پولدار نبودن ما چیست؟
سوال یازدهم(Required)
کدام یک از کار آفرینان این عادت را داشت که در هر زمان و مکان که ایده ای به ذهنش می رسید آن ایده را بلافاصله در دفتری یادداشت میکرد؟
سوال دوازدهم(Required)
توصیه مدیرعامل شرکت مهر ماندگار آرشام برای کارآفرینان چیست؟
سوال سیزدهم(Required)
به نظر شاهرخ ظهیری بازار به چه چیز شباهت دارد؟
سوال چهاردهم(Required)
قانون بیست-هشتاد آقای "پارتو" چه چیزی را بیان می کند ؟