با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

نشریه آرنگ

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گرافیک و نقاشی

مدیرمسئول: حسین هاشمی

سردبیر: کیمیا بابائی

شماره مجوز: 99/119/201

استاد مشاور: سرکار خانم ندا رسولی ارسی

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم