نشریه آرنگ

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گرافیک و نقاشی

مدیرمسئول: حسین هاشمی

سردبیر: کیمیا بابائی

شماره مجوز: 99/119/201

استاد مشاور: سرکار خانم ندا رسولی ارسی

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم