نشریه آسو

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی روابط عمومی

مدیرمسئول: معصومه کولیوند

سردبیر: سید محمد امین آبسردی

شماره مجوز: 99/119/202

استاد مشاور انجمن: سرکار خانم مریم فودازی

 

شماره اول