با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

نشریه آسو

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی روابط عمومی

مدیرمسئول: معصومه کولیوند

سردبیر: سید محمد امین آبسردی

شماره مجوز: 99/119/202

استاد مشاور انجمن: سرکار خانم مریم فودازی

 

شماره اول