نشریه برقع

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی لباس و تکنولوژی دوخت

مدیرمسئول: عاطفه هاشمی

سردبیر: ثمانه برزو

شماره مجوز: 99/119/203

استاد مشاور: سرکار خانم رامونا محمدی

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم