با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

نشریه برقع

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی لباس و تکنولوژی دوخت

مدیرمسئول: عاطفه هاشمی

سردبیر: ثمانه برزو

شماره مجوز: 99/119/203

استاد مشاور: سرکار خانم رامونا محمدی

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم