با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

نشریه مهرازان

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی معماری

مدیرمسئول: پرهام طاهر فرخندی

سردبیر: سمانه کرباسیان

شماره مجوز: 99/119/205

استاد مشاور انجمن: سرکار خانم سحر بابایان

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم

شماره چهارم