نشریه مهرازان

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی معماری

مدیرمسئول: پرهام طاهر فرخندی

سردبیر: سمانه کرباسیان

شماره مجوز: 99/119/205

استاد مشاور انجمن: سرکار خانم سحر بابایان

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم

شماره چهارم