نشریه پژواک ارتباط

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی روابط عمومی

مدیرمسئول: سمیه بخشی زاده

سردبیر: محمد امین توماج

شماره مجوز: 99/119/204

استاد مشاور: سرکار خانم مریم فودازی

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم