با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

نشریه پژواک ارتباط

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی روابط عمومی

مدیرمسئول: سمیه بخشی زاده

سردبیر: محمد امین توماج

شماره مجوز: 99/119/204

استاد مشاور: سرکار خانم مریم فودازی

 

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم