طراحی و توسعه توسط ITCenter7
مسابقه کتاب خوانی- ویژه دانشجویان دانشگاه جامع - واحد 34
به منظور تقویت سطح دانش و آگاهی دانشجویان، مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی پژوهشی در قالب مسابقات مختلف برگزار خواهد گردید که اولین مرحله از این رقابت علمی و فرهنگی در قالب کتابخوانی است. بدین جهت از کلیه دانشجویان فرهیخته دعوت می شود تا پس از مطالعه کتاب "سینوهه" برداشت خود را از این کتاب به اختصار از  طریق فرم زیر ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که در پایان مدت ارسال مطالب، با نظارت و انتخاب اساتید گروه ادبیات، به سه نفر از دانشجویانی که برداشتی جامع و گویا ارائه نموده اند جوایزی اهدا خواهد شد.
حداکثر مهلت ارسال مطالب: پایان اردیبهشت
نام:  
کد دانشجویی:  
رشته:  
متن: