طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کاردانی طراحی لباس
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: طراحی لباس
مقطع تحصيلي: کاردانی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
امروزه طراحی ، تولید و مصرف لباس یک نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه با توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته و ارتقا کمی و کیفی در امر طراحی و تولید متنوع و صادرات انواع لباس و اثر گذاری بر فرهنگ و اقتصاد سایر کشورها ، سالانه عواید ارزی قابل توجهی را عاید آنها می سازد . از این رو در طراحی و تولید متنوع و بهینه انواع لباس با اهداف چند منظوره در جهت تامین نیاز کشور و نیز مبتنی بر خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جوامع و کاربرد آنها در برنامه های نمایشی ، سینمایی ، تلویزیونی و همچنین تسریع در روند توسعه صادرات از طریق تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی مناسب بسیار ضروری است .
لذا با توجه به بررسی های به عمل آمده در روشهای سنتی و لزوم ایجاد تحول و جایگزینی روشهای جدید ،‌اقدامات لازم در تهیه و ارائه برنامه های آموزشی رشته طراحی لباس به عمل آمد . در برنامه ریزی درسی این رشته اهتمام شده است که با مجموعه ای از دروس مرتبط و هماهنگ و رعایت موارد مهمی از قبیل : فیزیک بدن / سن / قد / وزن و... موجبات تربیت و تامین نیروی انسانی کاردان و کارآمد در این رشته فراهم آید .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
با توجه به گسترش جمعیت کشورها و نیاز روزافزون به توسعه و ترویج هنر در جامعه ، تهیه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه های مختلف هنری از جمله طراحی لباس ضرورت دارد .
امروزه طراحی ،‌تولید و مصرف لباس ،‌ صرفا در محدوده طرح نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه به عنوان یک دانش وسیع مبتنی بر تامین نیازها و خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی جوامع و بکارگیری آن در برنامه های نمایشی ، سینما و تلویزیون مورد توجه است .
نگرش اقتصادی و فرهنگی به پوشاک و تلاش در ارائه طرح ها ی متنوع و بهبود کیفی و کمی لباس ، این امر را به یک صنعت (‌هنر )‌تبدیل و منجر به پیشرفت چشمگیر آن در جهان شده است . لذا با توجه به مراتب فوق و نیاز کشور و لزوم آموزش و تربیت نیروی انسانی مبتکر و کاردان مورد نیاز کارگاهها و کارخانجات طراح و تولید لباس که با رعایت خصوصیات فرهنگی جامعه اسلامی بتواند موجبات توسعه این رشته را فراهم آورد اقدام لازم در تهیه این برنامه در قالب نظام مصوب آموزش علمی – کاربردی بعمل آمده است .
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف : گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها ( presentation )
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست ( HSE )
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

قابليت‌ها و توانمندي‌هاي حرفه ای فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- طراح و دوزنده لباس (‌نازک دوزی / سری دوزی / تک دوزی )
- سایز بند پوشاک
- تهیه و ساخت الگو
- مدلسازی
- طراحی الگوی لباس کودک
- طراحی الگو و دوزنده پوشاک
- طراحی انواع لباس بانوان و آقایان
- نظارت و هدایت خط تولید و رفع اشکال کارگران
مشاغل قابل احراز : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- دستیار طراح لباس در بخشهای کوچک کارگاه ها و کارخانجات تولید پوشاک
- سرپرست کارگاه تولید لباس
- برشکار بخش برش
- کاردان طراح لباس و الگو و سایزبندی با رایانه
- نمونه دوز و مدلساز
- مسئول آرشیو لباس و الگو
- طراح و دوزنده لباس ( نازک دوزی – سری دوزی – تک دوزی )
- سایز بند پوشاک