طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کاردانی حسابداری مالی
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: حسابداری مالی
مقطع تحصيلي: کاردانی

مقدمه: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
از ایجاد بسیار مهم موسسات دولتی بخش انتفاعی و بنگاه های اقتصادی در فعالیت های خدماتی بازرگانی و تولیدی بعد اقتصادی و مالی آنها قلمداد میشود که امروزهه صاحبان سرمایه و مدیران اجح=رایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های مرتبط و حسابداری در گرایشهای مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند جهت تقویت این بعد اصولی تدوین راهکار مناسب برای تربیت نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی علمی و تخصصی د رامور مالی و حسابداری مورد نیاز است.

تعریف و هدف: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی یا دروس نظری با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی(خدماتی بازرگانی و تولیدی)و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند.همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد د ربهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسست دولتی ایفای نقش نمایند.

ضرورت و اهمیت: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت حسابداری و علوم مالی را که زیان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار نا پزیر می باشد.

قابلیت ومهارتهای مشترک فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف-ارائه گزارش نویسی و مستند سازی
ب-ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ-انجام کار گروهی
ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث-بهره گیری از رایانه
ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح-خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ-ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی
د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ-اجرای الذامات بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE)
ر-تفکر تادانه و اقتضایی
ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
- شناخت با حسابداری مالی شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
- شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
- آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت مالی اساسی
- انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت د رتهیه صورت های مالی اساسی

مشاغل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فارغ التحصیلان دوره با 480 ساعت کارورزی ویژه در محل کار توانایی احراز مشاغل زیر را دارند:
کمک کارشناس حسابداری
- کاردان مسئول دایره حسابداری
- کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
- کمک حسابدار مالی
- کاردان مسئول حقوق و دستمزد
- کاردان مسئول تنخواه