طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کارشناسی مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فرهنگ بر نهاد ،‌ سیرت و شخصیت ملتها تاثیر می گذارد و چنانچه فرهنگی واسطه میان تفکر و تمدن گردد به تمدن نشاط ، قوت و نظم می بخشد چراکه حضور تفکر قدرت را در پی خور می آورد .
باروری فرهنگی جامعه مستلزم تبادل و ارتباط و گوناگونی فرهنگها ، تبادل و تضارب اندیشه ها ، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و خلاقیت فرهنگی و رشد وتوسعه دانش است . به منظور دستیابی به این اهداف برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی ( موزه ها ، باستانشناسی ، صنایع دست ، ... ) غنای هنری (‌موسیقی ، شعر ، نقاشی و ... )‌تنوع رسانه ای ( کتاب ، رادیو ،‌تلویزیون ، مطبوعات و ... )‌، گسترش نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی و ... با توجه به شرایط جامعه کنونی و نیازهای مردم به صورت جذاب ، متنوع انجام پذیرد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در محدوده منابع انسانی بخش فرهنگی ، اهمیت آموزش متخصصانی چون مدیران ،‌ برنامه ریزان و کارشناسان نهادهای فرهنگی جهت احراز اینگونه مشاغل را نمایان ساخته است ، لذا اجرای دوره های کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی در گرایشهای زیر به منظور تامین نیروی انسانی کارآمد و رسیدن به وضعیت مطلوب امری ضروری است . برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های توسعه پایدار جامعه که منجر به ایجاد انسجام و نظم در مسائل فرهنگی می شود توجه به تمام عوامل نظام اجتماعی جامعه و لزوم توجه به روابط الزام آور و انگیزشی بین عرصه های مختلف یک جامعه ، که منجر به افزایش توانایی فرهنگی می شود ، برنامه ریزی فرهنگی و طراحی آن را امری ملزوم دانسته ، اما به تنهایی کافی نیست و لزوم تحقق آن در جامعه و پذیرش آن از سوی مردم و عمل بر طبق آن هم باید اجرا گردد .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
- بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
- کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
- تفکر نقادانه و اقتضایی
- خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- بتواند سازمانهای فرهنگی را مدیریت کند
- بتواند مجری مصوبات شورای هماهنگی تبلیغات دولت باشد
- بتواند با توچه به سیاستگذاری دولت در راستای توسعه فرهنگ استفاده نماید
- بتواند پیشنهاد طرح های فرهنگی جهت همکاری مردم و دولت بدهد
- بتواند امکان سنجی و نیازسنجی کند
- بتواند آثار رسانه ای را نقد و تحلیل نماید
- بتواند تبلیغات کالاهای فرهنگی کند
- بتواند امکان عرضه دستاوردهای هنری هنرمندان را فراهم آورد
- بتواند نیازهای آموزشی را جمع آوری کند
- آموزش فرهنگ و هنری و آموزشی فوق برنامه ریزی نماید .
مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- مدیر فرهنگی
- کارشناس توسعه امور فرهنگی
- مدیر پژوهشهای فرهنگی
- کارشناس برنامه ریزی فرهنگی