طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کارشناسی حسابداری- حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: حسابداری- حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
انجام دادن یک عمل و حتی برخورداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری ،‌آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره موضوع تصمیم را گردآوری و اطلاعات موثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هریک را ارزیابی کرد . در این صورت ، تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود . عمده ترین نوع اطلاعات موثر در اغلب تصمیمات ، اطلاعات مالی است . از این رو هر موسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای سازمان به وجود آمده است . به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی ، توسعه یافته است و از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه ، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد . این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
- بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
- کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
- تفکر نقادانه و اقتضایی
- خلاقیت و نوآوری
قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- اجرای عملیات حسابداری سازمانها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
- تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن ها در سازمان ها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
- تهیه و تنظیم بودجه نقدی و سرمایه ای سازمانها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
- شناخت و محاسبه بهای تمام شده خدمات و آثار فرهنگی و هنری

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)

- حسابدار موسسات و سازمان های فرهنگی و هنری
- کارشناس بودجه سازمان های خدماتی و موسسات فرهنگی و هنری
- کارشناس بهای تمام شده خدمات و آثار فرهنگی و هنری
- حسابرس داخلی سازمان ها و موسسات فرهنگی و هنری
طول و ساختار دوره : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود.
مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است.