طراحی و توسعه توسط ITCenter7
University of Applied Science and Technology
معاونت آموزش
فرم ارزیابی اساتیداز نظر دانشجویان
پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است. پاسخ های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34بوده و اطلاعات حاصله به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد. در این فرم امتیازات ، معادل بسیار زیاد = 5 ، زیاد= 4 ، متوسط=3 ، کم= 2 ، بسیار کم= 1 در نظر گرفته شده است.
پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است. پاسخ های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34بوده و اطلاعات حاصله به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد. در این فرم امتیازات ، معادل بسیار زیاد = 5 ، زیاد= 4 ، متوسط=3 ، کم= 2 ، بسیار کم= 1 در نظر گرفته شده است.در این فرم امتیازات ، معادل بسیار زیاد = 5 ، زیاد= 4 ، متوسط=3 ، کم= 2 ، بسیار کم= 1 در نظر گرفته شده است.
کد ملی:  
گروه آموزشی:  
نام استاد:
مقطع تحصیلی:
1  - توجه به مسائل فرهنگی، اخلاق و شئونات اسلامی در محیط های آموزشی
2  - رعایت نظم و حضور منظم در کلاس
3  - موفقیت مدرس در ارتباط مناسب با دانشجویان
4  - احترام به شخصیت دانشجو و توانائی برقراری روابط صمیمانه با رعایت شئونات اخلاقی و احترام به دانشجو
5  - میزان انتقاد پذیری مدرس
6  - موفقیت مدرس در زمینه بیان صریح و توضیح کامل مطالب درسی
7  - استفاده از تمام وقت کلاس برای فعالیت های آموزشی به نحو احسن
8  - استفاده از روش های آموزشی متنوع و وسایل کمک آموزشی در محدوده امکانات و متناسب با نوع درس
9  - کوشا بودن در کسب اطلاعات جدید علمی
10  - واکنش منطقی و معقول مدرس به پیشنهادات و انتقادات دانشجویان
11  - ارائه طرح درس توسط استاد در ابتدای ترم و ارائه برنامه مشخص در روند تدریس تا پایان ترم
12  - واضح و قابل فهم بودن توضیحات مدرس برای دانشجویان
13  - ایجاد انگیزه در دانشجویان و تلاش در ایجاد تفکر انتقادی
14  - برگزاری آزمون میان ترم به شکل موثر
15  - مشارکت دهی دانشجویان در فعالیت های کلاسی
16  - اختصاص زمان مشخص برای حل مشکلات و هدایت دانشجویان در خارج از کلاس
17  - اطلاع رسانی به دانشجویان درباره اهداف آموزشی درس در هر جلسه
18  - تلاش در ارائه تازه ترین اطلاعات مرتبط با موضوع درس و معرفی منابع مفید اطلاعاتی
19  - نظم و پیوستگی بین مطالب ارائه شده در کلاس
20  - جمع بندی مطالب در پایان هر درس
لطفا نظرات تکمیلی خود را در کادر زیر وارد نمایید:
موسسه بین المللی فناوری اطلاعات مشکوه دانش. طراحی و توسعه توسط دپارتمان IT