طراحی و توسعه توسط ITCenter7
 What is MBA?
 Basic information about the Master of Business Administration degree The Master of Business Administration (MBA) is an internationally-recognized degree designed to develop the skills required for careers in business and management. The value of the MBA, however, is not limited strictly to the business world. An MBA can also be useful for those pursuing a managerial career in the public sector, government, private industry, and other areas.
Most MBA programs include a "core" curriculum of subjects, such as accounting, economics, marketing, and operations, as well as elective courses that allow participants to follow their own personal or professional interests.
مخفف مدیریت راهبردی کسب وکارMaster of Business Administrator می باشد که به شما می آموزد که در ایجاد یا توسعه یک کسب وکار چگونه اولین باشید اما تاحد بسیاری به شما یاد می دهد چگونه درکسب وکار خود و دربازار رقابتی بهترین باشید.
MBAیک مدرک بین المللی به رسمیت شناخته شده است که طراحی شده برای ارتقاء مهارتهای کسب وکار والزاما این مدرک مخصوص بیزینس من ها نیست این مدرک می تواند نیاز گوی پاسخ به بسیاری از افراد باشد که به نحوی با دنیای فروش ومدیریت ، دپارتمان های کوچک تر در ارتباط هستند به عنوان مثال پزشکی که سوپروایزر دپارتمان خویش می باشد یا فروشند ه ایی که به دنبال بازاریابی وفروش بهتر محصولات خود هست یا هنرمندی که به دنبال عرضه وفروش آثار هنری خود وکسب وکار موفق در حرفه خود می باشد ویا هرکسی که به نحوی می خواهد با نگاهی جدید ومتفاوت به عرصه کسب وکار خود رونق دهد.
MBA به شما آموزش می دهد تا قادربه اداره راهبردی موثر وکارامد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی ، بازاریابی وفروش ، مالی باشید.