طراحی و توسعه توسط ITCenter7
سرفصل دوره های mba
گرایش بازاریابی وفروش
دروس اصلی
1- مدیریت بازاریابی
2- بازاریابی استراتژیک
3- تبلیغات وکانال های تبلیغاتی
4- برندینگ
5- فنون مذاکره وکارگاه
دروس اختیاری
1- رفتار مصرف کننده
2- استراتژیهای رقابتی
3- بازاریابی بین الملل
4-بازاریابی خدمات (بنگاه های خدماتی)

گرایش استراتژیک
دروس اصلی
1- مدیریت استراتژیک
2- مدیریت استراتژیک ریسک
3- استراتژی های رقابتی
4 - پروژه تدوین ، انتخاب اجرا وکنترل
5- مدیریت تحول سازمان

گرایش منابع انسانی
دروس اصلی
1- مدیریت منابع انسانی
2-مدیریت استراتژیک منابع انسانی
3-توسعه وتوانمند سازی منابع انسانی
4-فنون مذاکره وکارگاه