طراحی و توسعه توسط ITCenter7
نام استاد: جناب آقای دکتر علیرضا ال قیس
دروس: مدیریت بازاریابی، بازاریابی استراتژیک
توضیحات: ---
نام استاد: دکتر مجتبی مالکی
دروس: تبلیغات وکانال های تبلیغاتی
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای دکتر رحمتی
دروس: تئوریهای مدیریت
توضیحات: ---
نام استاد: سرکار خانم دکتر فائزه سادات مالکی
دروس: استراتژیهای رقابتی
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای دکتر محسنی
دروس: بازاریابی استراتژیک
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای محمد منشی
دروس: بازاریابی خدمات
توضیحات: ---
نام استاد: جناب آقای دکتر بختیاری
دروس: رفتار مصرف کننده
توضیحات: ---
نام استاد: استاد مدد خانی
دروس: تبلیغات
توضیحات: ---
نام استاد: استاد حسین پور
دروس: فنون مذاکره
توضیحات: ---
نام استاد: استاد محمدی
دروس: حسابداری
توضیحات: ---
مدیریت دوره های تخصصی: سرکار خانم مرجان قادریان