طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوي گرامي
مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي و پودمان خود را ذكر نماييد در غير اينصورت ايميل ارسالي قابل بررسي نخواهد بود .  
لطفا بخش مورد نظر را انتخاب کنید:
نامنام خانوادگیسمتآدرس ایمیل
معصومهمحمدی فیروزاستادmasoume.mohamadi@uast34.ac.ir
امیرنویدیاستادamir.navidi@uast34.ac.ir
ابولفضلصمدیاناستادsamadian@uast34.ac.ir
حسینفاطمی اطهراستادfatemiathar@uast34.ac.ir
شهرزادیوسف کرجیاستادyousefkaraji@uast34.ac.ir
سحربابایان بیدگلیمدیرگروه رشته معماریbabayan@uast34.ac.ir
مهرانگیزتاشکاستادtashak@uast34.ac.ir
مجیدبهشتیاستادbeheshti@uast34.ac.ir
محمد ابراهیمطاهرنژاداستادtahernezhad@uast34.ac.ir
مسعودمصطفائیاستادmostafaee@uast34.ac.ir
مصطفیجعفریاناستادjafarian@uast34.ac.ir
مهدیدربانیاستادdarbani@uast34.ac.ir
ندارسولی ارسیمدیرگروه رشته گرافیکrasouliarasi@uast34.ac.ir
فریدهسیدسیاهیمدیرگروه طراحی، دوخت و تکنولوژی لباسsiahi@uast34.ac.ir
هیواامیری مدیر گروه رشته حسابداریhiva.amiri@uast34.ac.ir
عباسپاک بنیانمدیرگروه مترجمی زبانpakbonyan@uast34.ac.ir
مریمفوادزیمدیرگروه روابط عمومی و امور فرهنگیfoodazi@uast34.ac.ir