طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوي گرامي
مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي و پودمان خود را ذكر نماييد در غير اينصورت ايميل ارسالي قابل بررسي نخواهد بود .  
لطفا بخش مورد نظر را انتخاب کنید:
نامنام خانوادگیسمتآدرس ایمیل
میلادابطحیامور مدرسانabtahi@uast34.ac.ir
انسیه جواهریمدیر حوزه ریاست و روابط عمومیjavaheri@uast34.ac.ir
بهاره غفاریکارشناس مالیghafari@uast34.ac.ir
مهنازمرادیکارشناس آموزشmoradi@uast34.ac.ir
مهنازحالهامور فارغ التحصیلانhale@uast34.ac.ir
مهساشهسواریکارشناس آموزشshahsavari@uast34.ac.ir
زهرانجفیفارغ التحصیلانnajafi@uast34.ac.ir
شیواشعبانیمدیر پژوهش و امور فرهنگیshabani@uast34.ac.ir
دفتر مدیریت منابع انسانی  دفتر مدیریت منابع انسانیhrd@uast34.ac.ir
کارشناس امور مدرسان - آموزش دفتر برنامه ریزی آموزشیedu_planning@uast34.ac.ir
امور مدرسان امور مدرسانmodaresan@uast34.ac.ir