با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

فرم های دانشجویی

📲 فرم های کارورزی 💾 فرمت فایل : WORD

📲 فرم های کارورزی 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم کاربینی 💾 فرمت فایل : WORD

📲 فرم کاربینی 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم انصراف از تحصیل 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم درخواست تجدید نظر نمره 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم حذف درس / ترم 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم تعهدنامه دانشجویان یك ترم مشروط  💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم استشهاد محلی 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم درخواست معادلسازی دروس 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم افزایش سنوات تحصیل/ بازگشت به تحصیل 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم درخواست مرخصی تحصیلی 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم های تسویه حساب 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم تعهدنامه محضری وام شهریه 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم اظهارنامه وام دانشجویی 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم درخواست وام شهریه 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم تعهد برای پذیرفته شدگان دارای مغایرت 💾 فرمت فایل : PDF

📲 فرم تایید معدل برای دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر 💾 فرمت فایل : PDF

📲 مجموعه مقرران و ضوابط آموزشی 💾 فرمت فایل : PDF

📲 کاربرگ ضوابط آموزشی (نسخه مخصوص دانشجو) 💾 فرمت فایل : PDF