طراحی و توسعه توسط ITCenter7
University of Applied Science and Technology
دبیرخانه الکترونیکی

کاربرگ 102 : تایید معدل برای دانش آموزانی که گواهی پایان تحصیلات پایان دوره برای آنها صادر نشده است
کاربرگ 103 : تایید معدل برای دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش
کاربرگ 201 : انصراف از تحصیل
کاربرگ 202 : درخواست معافیت تحصیلی
کاربرگ 204 : حذف درس/ترم
کاربرگ 209 : استشهاد محلی
کاربرگ 210 : درخواست معادلسازی دروس
کاربرگ 211 : گواهی اشتغال به تحصیل
کاربرگ 212-1 : تفاهم نامه کاربینی
کاربرگ 212-2 : تعهد کاربین
کاربرگ 212-3 : ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی
کاربرگ 212-4 : گزارش کاربینی
کاربرگ 213-1 : معرفی به کارورزی
کاربرگ 213-2 : گزارش پیشرفت فرهنگی
کاربرگ 213-3 : گزارش پیشرفت ماهانه
کاربرگ 213-4 : ارزیابی نهایی توسط کارورز
کاربرگ 213-5 : ارزیابی تهایی کارورز توسط مدرس
کاربرگ 213-6 : ارزیابی نهایی کارورز
کاربرگ 214 : انتقال توام با تغییر رشته
کاربرگ 215 : تغییر رشته در مقطع کاردانی یا تغییر گرایش در مقطع کارشناسی
کاربرگ 222 : درخواست صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر
کاربرگ 223 : درخواست مرخصی تحصیلی
کاربرگ 301 : درخواست انتقال و میهمان از سایر استان ها به استان تهران
کاربرگ 302 : درخواست انتقال و میهمان از استان تهران به سایر استان ها
کاربرگ 303 : درخواست انتقال و میهمان از استان تهران به سایر استان ها،به غیر از استان تهران
کاربرگ 304 : درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان تهران
کاربرگ 305 : درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان(بجز استان تهران)
 
موسسه بین المللی فناوری اطلاعات مشکوه دانش. طراحی و توسعه توسط دپارتمان IT